Arbetsskada: När olyckan är framme i arbetslivet

05 maj 2024
Maja Lindberg

editorial

Arbetsplatsskador är en påtaglig risk i många yrken och kan få omfattande konsekvenser för den drabbade. En arbetsplatsolycka kan snabbt förändra både arbetsdag och privatliv. Även när säkerhetsåtgärder följs kan olyckor ske, och det är då viktigt att veta hur man hanterar situationen. I denna artikel utforskar vi vad en arbetsskada innebär, hur man förebygger dem, och vilket stöd som finns att få om olyckan skulle vara framme.

Vad är en arbetsskada?

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som en individ lider av som direkt kan kopplas till dennes arbetsmiljö eller arbetsuppgifter. Det kan vara fysiska skador såsom frakturer eller stukningar, skador orsakade av långvarigt slit som leder till tillstånd som musarm eller ryggproblem, eller psykiska problem som kan uppstå vid exempelvis mobbning eller extrem stress. En arbetsskada berättigar i många fall till ersättning från arbetsgivarens försäkringsbolag, och i Sverige är det Arbetsmiljöverket som ser till att lover och regler kring arbetsmiljö efterlevs. För att en arbetsskada ska erkännas och ersättas krävs det att man rapporterar händelsen till rätt instanser. Det är viktigt att dokumentera skadan noggrant och i tid för att processen kring ersättning inte ska försvåras. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga arbetsolyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket.

occupational injury

Förebyggande av arbetsolyckor

Det bästa sättet att hantera arbetsolyckor är att förebygga dem. Arbetsgivare har ett stort ansvar för att skapa en arbetsmiljö som minimera risken för olyckor och arbetsrelaterade sjukdomar. Detta inkluderar allt från att tillhandahålla skyddsutrustning till att organisera arbetsuppgifter på ett säkert sätt. En grundpelare i detta arbete är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM), som varje arbetsgivare är skyldig att bedriva. Utbildning och information är centrifugala element i arbetet med att hålla en arbetsplats säker. Att kontinuerligt uppdatera medarbetarnas kunskaper om hur man hanterar maskiner, kemikalier och andra vanliga riskfaktorer på arbetsplatsen är essentiellt. Det är också viktigt att se till att alla i arbetsgruppen känner till hur man rapporterar risker och olägenheter i arbetsmiljön.

Efter en arbetsolycka

Trots alla försiktighetsåtgärder kan olyckor ändå inträffa. När en arbetsolycka sker är det viktigt att omedelbart se till att den skadade får rätt hjälp och vård. Därefter bör olyckan rapporteras korrekt och dokumenteras det är en förutsättning för att kunna ansöka om ersättning och stöd. En arbetstagare som råkar ut för en arbetsolycka kan ha rätt till ersättning genom arbetsgivarens försäkring eller genom lagstadgade system som Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan. Ersättning kan utgå för bland annat kostnader för sjukvård, rehabilitering, inkomstförlust och eventuella sveda och värk. Att söka hjälp och råd hos fackföreningar och arbetsofferorganisationer kan vara en god idé för den som drabbats.

Stöd och hjälp

Efter att man har drabbats av en arbetsolycka är det viktigt att man är medveten om vilken hjälp som finns att få. I Sverige finns det organisationer som AFA Försäkring, som erbjuder olika former av stöd och ersättningar vid arbetsrelaterade skador och sjukdomar. Dessa ersättningar kan gälla vid såväl tillfälliga som långvariga arbetsoförmågor som uppstått på grund av arbetsolyckor eller yrkessjukdomar.

Fler nyheter